Læring & samarbejde

Hill 4121

Solist eller holdspiller…
måske begge dele. Se mere om arbejdsformer.

Teamroller
En del af det følgende er inspireret af materiale fra Potential, der er den officielle repræsentant for Belbin Associates i Danmark. Kan kontaktes gennem potential.dk

På baggrund af omfattende forskning har den engelske psykolog, Meredith Belbin opstillet 9 teamroller, som bør være til stede, hvis man vil sikre effektivitet og kvalitet i et teamsamarbejde.
Belbins roller er:

  • Idémand
  • Analysator
  • Specialist
  • Opstarter
  • Organisator
  • Afslutter
  • Koordinator
  • Kontaktskaber
  • Formidler

Hvor stort skal et team være?

De fleste mennesker dækker naturligt to til tre af Belbins roller. Derfor behøver et team ikke bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt. Forudsat at alle roller er repræsenteret.

Begrebet “Teamroller” stammer fra en undersøgelse af velfungerende og ikke velfungerende teams, der deltog i et virksomhedsspil på Henley Management College i England.Over en periode på 9 år blev der, som led i forsøgene, dannet 120 teams, hvis effektivitet blev målt.

Deltagerne var ledere fra både det private erhvervsliv og den offentlige sektor. Deltagerne blev testet og grupperne sammensat efter forskellige principper.
Undervejs blev der foretaget adfærdsobservationer af psykologer og statistikere.

 

 

Hvad ligger der bag teamrolle adfærd

TeamRolleAdfaerd1w

 

 

 

 

 

 

 

Den adfærd et teammedlem lægger for dagen udspringer af en lang række faktorer, som er illustreret i modellen.
Men det er ikke nok at kende baggrunden for den enkeltes adfærd – skal man sammensætte et effektivt team er det også nødvendigt at kunne identificerer mulige teammedlemmers stærke og svage sider. Målet er at kortlægge hvilke roller de kan spille i samarbejdet.

Belbin’s 9 teamroller

I den nedenstående tabel er de enkelte roller beskrevet.
Hvilken etikette kan man hæfte på de mulige teamdeltagere.
Hvilken beskrivelse passer på den enkelte – og hvem skal afgøre, om man fx er idémand eller koordinator!

I det private erhvervsliv ofres der store summer på at kortlægge medarbejdernes kompetencer, men i en uddannelsessammenhæng bør man ikke bruge for mange ressourcer på at sammensætte en projektgruppe efter Belbins principper.

BelbinsROLLEskema1

 

Teamrollen er vores måde at bidrage til løsning af en opgave, skabe relationer og samarbejde med andre mennesker.
Funktionsrollen er den opgave eller stilling vi har i kraft af vores uddannelse, erfaring og færdigheder.

Uanset hvilken opgave et team skal løse, så er der forskellige faser som skal gennemløbes, og hver fase stiller krav til rollefordelingen.
Man kunne sammenligne det med en fodboldkamp. For at vinde, skal man score flere mål end modstanderne. For at score mål må målmanden først sparke eller kaste bolden ud til en forsvarsspiller, som fører den et stykke op ad banen – så afleverer han den til en driblestærk medspiller som fortsætter vejen mod modstandernes mål. På et tidspunkt afleverer han bolden til en af holdets angribere, som så enten alene fortsætter det sidste stykke og skyder bolden i mål, eller spiller en anden angriber som bedre kan afslutte, fordi han står bedre placeret.
Et fodboldhold er et team – og et godt fodboldhold har gode folk på alle pladser – alle de nødvendige roller.

Efterhånden som en opgave skrider frem,
er der brug for forskellige teamroller


TeamRollerForloeb4w

Hvad er et team?

Belbins definition:

• Et team er en gruppe, hvis medlemmer arbejder i tæt forening ved hjælp af en arbejdsdeling, som på bedste måde afspejler det bidrag, den enkelte kan yde til det fælles mål.

Sådanne teams har to ting fælles:

• Teamet har et fælles mål, og er dannet med henblik på opnåelse af et specifikt resultat.
• For at nå målet er medlemmerne nødt til at samarbejde og koordinere deres aktiviteter. Dvs. ingen kan løse opgaven på egen hånd!

Netop denne gensidige afhængighed og behovet for samarbejde, er både styrken og udfordringen i Teamwork!

At være et team
Grundlæggende forudsætninger

Fælles værdigrundlag

• Det man foretager sig sammen, er noget, som er i overensstemmelse med den enkeltes opfattelse af, hvad der er godt og rigtigt

Målet er fælles

• Målet er kendt og accepteret af alle i teamet

En fælles plan

• En plan, som er kendt og accepteret af hver enkelt, og som giver et passende overblik over det, der skal gøres

Passende arbejdsdeling

• En kendt og af alle accepteret fordeling af arbejdet, som hjælper den enkelte til at forstå sin andel af arbejdet

Tale om tingene

• Man skal kunne tale sammen, både gennem formelle kanaler (møder og lign.) og gennem uformelle kanaler

Vilje og evne til at hjælpe hinanden

• Man improviserer og arbejder som et team ( i stedet for, at den enkelte passer sit – og kun sit)

Identifikation af rollerne

I undervisningssammenhæng kan man gennemføre nedenstående øvelse (men kun som en test, da øvelsen ikke gennemføres i samarbejde med folk der professionelt arbejder med Belbins teorier og metoder. Ønsker man en professionel kortlæggning af sin egen teamrolle profil, skal det ske igennem potential.dk).
Alle elever får udleveret skemaet, og skal så bedømme navngivne klassekammerater ved at sætte krydser ud for Belbins 9 forskellige roller.
5 er den højeste scorer.
Man kan så vælge at karakteriserer testpersonens primære rolle(r) som de 3 roller der har fået højeste scorer.
BelbinsROLLEidentifikation1

Team Rolle Øvelse

Den enkelte elev udfylder selv ovenstående skema. De tre roller (max) som får flest point, er vedkommendes væsentligste teamRolle kompetancer.

• På Fronter oprettes der et forum med navnet: ”Teamroller haves/søges”.
• I dette forum skal eleverne oprette en kontaktannonce der fortæller, hvordan de arbejder i et team, og hvem de har brug for at arbejde sammen med.
Annonce skal have følgende form:
Navn: Skriv dit navn
Haves: Den eller de af Belbins teamroller der passer bedst på dig.
Mit sidste team: Eksempel fra sidste gang du indgik i et team/ deltog i et gruppearbejde, der beskriver din rolle i teamarbejdet.
Søges: Hvilke teamroller (udover din/dine egne) har du mest brug for når du skal indgå i et team.
 
Eksempel på Team Rolle Øvelse

Annoncer2