Tænketanke

TaenkeTankBasis3

En tænketank består af nogle højtuddannede eksperter, der analyserer, giver råd og bringer nye ideer på banen inden for bestemte områder som: fx samfundsforhold, politik, erhvervsliv, teknologi eller sikkerhedspolitik. Men en tænketank kan også beskæftige sig med mange andre område.
En tænketank kan være knyttet til et politisk parti, en erhvervsorganisation eller andre institutioner. Den kan være finansieret gennem sponsorater fra virksomheder, privatpersoner, fonde, eller gennem konsulentvirksomhed m.v. Den kan både fungere i privat og offentligt regi.

Mange tænketanke har et ideologisk udgangspunkt i eksempelvis liberalismen, konservatismen eller socialismen. Formålet med disse tænketanke er at påvirke den politiske dagsorden i den retning, som tænketankens ledelse finder mest hensigtsmæssig. Det sker gennem medierne og i nogle tilfælde gennem reel politisk lobbyisme.

Danske tænketanke

Mediernes brug af analyseinstitutter og tænketanke er steget kraftigt i løbet af det 21. århundrede. En undersøgelse fra 2013 over, hvor hyppigt 11 danske tænketanke optrådte i de landsdækkende medier, viste, at AE og CEPOS var de to mest citerede med henholdsvis 26 og 23 %. De øvrige ni tænketanke var Socialforskningsinstituttet (nu SFI), Kraka, Det Etiske Råd, Concito, KORA, Cevea, Tænketanken DEA, Rockwool Fonden og Mandag Morgen.

 

 

Se video om tænketanke

Lyt til Podcast om tænketanke

logoAE

AE illustration

Om AE – Visionen

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk tænketank og et samfundsøkonomisk analyseinstitut, der arbejder for at fremme den sociale retfærdighed i Danmark. AE’s overordnede formål er at udarbejde og formidle samfunds- og erhvervsøkonomisk viden samt løsningsideer til gavn for lønmodtagerne og for at fremme den sociale retfærdighed.

AE ønsker en samfundsudvikling, hvor økonomisk vækst og velstand ikke fører til øget ulighed og nye sociale skel. Vores vision er et samfund, hvor de økonomisk og socialt dårligt stillede skal have samme muligheder som alle andre for at uddanne sig og forfølge deres mål.

AE’s opgaver og analysearbejde
AE har til opgave at udarbejde og formidle samfundsmæssig og økonomisk viden, der kan kvalificere den offentlige debat og vejlede beslutningstagere. Det betyder, at AE både af egen drift og i samarbejde med blandt andet fagbevægelsen i Danmark udarbejder analyser, rapporter og økonomiske prognoser, der sætter fokus på samfundsmæssige og økonomiske problemer og løsninger.

På det samfundsmæssige og erhvervsøkonomiske område har AE et modelapparat til rådighed, således at der kan gennemføres avancerede konsekvensberegninger, der kan bruges som beslutningsgrundlag samt åbner mulighed for at kigge både regering og andre i kortene i forhold til politisk-økonomiske udspil.

Formidlingen af AE’s arbejde sker både gennem rapporter, analyser, foredragsvirksomhed og undervisning. Det gælder både i forhold til offentligheden i al almindelighed og i forhold til uddannelses- og forskningsinstitutionerne i særdeleshed.

AE erkender, at deres politiske farve er rød – selvom de ikke længere har nogen formel tilknytning til Socialdemokratiet.

AE’s årrlige budget er på ca. 14 mio. kr. Heraf er tilskuddet fra fagbevægelsen på ca. 11-12 mio. kr.

logoCEPOS

CEPOS er en uafhængig borgerlig-liberal tænketank og CEPOS er en forkortelse af ‘Center for Politiske Studier’.

Vision
CEPOS arbejder for et samfund:

  • hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder – herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed – respekteres.
  • hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.
  • hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.
  • hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.
  • hvor det private erhvervsliv – uden at modtage statsstøtte i nogen form – sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

CEPOS erkender, at deres politiske farve er blå – selvom de ikke formelt er knyttet til noget politisk parti.

CEPOS’s årrlige budget er hemmeligt.

 

CEPOAbanner

logoMandagMorgen

Regnbue-300 ErikRasmussenOm Mandagmorgen siger stifteren og ejeren Erik Rasmussen.

“For det første oplever vi ikke os selv som en normal tænketank, men mere som en “aktivistisk  tænketank” da vores mission er at ” formidle løsninger på komplekse samfundsudfordringer”. Det gør vi igennem en række netværk og analyser – både  nationalt og internationalt . Op imod halvdelen af vores omsætning  kommer fra udenlandske aktiviteter. Alene der adskiller vi os meget fra AE og Cepos.”

“Vi adskiller os desuden ved at være markedsfinansieret. Udover et par millioner i mediestøtte er alle vores aktiviteter finansieret af markedet. Vores  omsætning er på omkring 50 mill. kr. Vi har altså ikke noget “til rådighed”, men må tjene pengene selv. Det er også med til at bevise, at der eksisterer et behov.

Endelig er vi en af de få tænketanke i verden, der udgiver et nyhedsmedie – “Ugebrevet MandagMorgen”.”

Om Mandagmorgens farve siger Erik Rasmussen. “Vi har mange farver, al den stund, at vi ikke har noget politisk tilholdssted. Du kan bruge hele paletten. Vi bliver undervejs  sat i røde, blå og grønne båse, men føler os lige lidt hjemme i nogen af dem.”