Danmark skal decentraliseres

– og udkantsdanmark skal styrkes økonomisk og socialt

Udligningsordningen – både de rige og de fattige kommuner er dybt utilfredse

Det kommunale udlignings- og tilskudssystem har en historie, der som minimum kan føres helt tilbage til slutningen af det 18. århundrede, hvor staten refunderede dele af kommuners udgifter til veje med begrundelsen, at alle havde gavn af en funktionel infrastruktur. Der blev også givet statslige tilskud til kommunale skoler fra midten af det 19. århundrede. En betydelig del af kommunernes udgifter til alderdomsunderstøttelser fra 1891 og frem blev ligeledes refunderet af staten.
Sådan findes der flere eksempler på udligning og tilskud i den nyere danmarkshistorie – typisk i form af refusioner (tilbagebetalinger) fra stat til kommuner. Ideen om udligning kan altså som minimum spores tilbage til brugen af refusioner for godt 200 år siden.

 

Boligminister og forfatteren Kaare Dybvad

Gennem de seneste årtier har Danmark oplevet den største centralisering siden enevælden. Statslige arbejdspladser, uddannelser og beslutningskraft er centraliseret, det har skubbet tidligere velfungerende provinsområder ud i stagnation.
“Derfor er det godt, at der nu flyttes nogle af de statslige arbejdspladser tilbage til provinsen. Vi bliver simpelthen et fattigere samfund, hvis vi fortsætter med at skævvride vores land,” siger boligminister og forfatteren Kaare Dybvad, socialdemokratisk  medlem af folketinget.

Allerede Lars Løkke Rasmussens (V) regering begyndte i 2018 en udflytning af statslige arbejdspladser, samt etablering af nye uddannelser udenfor hovedstadsområdet. Man fulgte tankerne i regeringens eget oplæg: “Bedre balance”. Målet var udflytning af 7900 arbejdsplaser. I  november 2018 var lidt over halvdelen af målsætningen opfyldt.


Her fremlægger Lars Løkke Rasmussen regeringens plan.

Der er tale om en politik beslutning har både blå og røde politikere understreget. Det betyder at man fastholder fokus på det overordnede mål – et mere lige Danmark – og derfor ikke kan tage særlige hensyn til de medarbejdere der tvangsflyttes. Som det fremgår ovenfor forventer mere end 50% af de nuværende medarbejdere ikke at fortsætte i deres nuværende job.

Bl.a. Kaare Dybvad forestiller sig, at der skal flyttet op mod 14.000 arbejdspladser, altså 6.000 mere end den forrige regering lagde op til.


 

Flytning koster ikke noget – bortset fra etableringsomkostninger – men det gør den anden del af genopretningen -udligningsordningen, der flytte mere end 17 milliarder fra rige til fattige kommuner

 

Udligningsordningen hvad er nu det – det kan du se her!


Sådan kan man illustrere henholdsvis centralisering og decentralisering.

Centraliseringen har skabt store økonomiske og sociale problemer, men det har den økonomiske udligning mellem rige og fattige kommuner også. Hovedstadskommunerne siger nu nej til at sende flere penge til Jylland.
– Folketinget har igennem de sidste mange år flyttet flere og flere penge fra hovedstadsområdet til Jylland. Beløbet er fordoblet siden 2007 og var i 2018 oppe på 13,3 milliarder kroner. Derfor indrykkede 34 hovedstadskommuner en helsidesannoncer i landsdækkende aviser med et budskab, de havde fremført gennem længere tid: Det skal være slut med at sende penge til Jylland.
Samtidig kæmper de jyske borgmestre for flere penge til provinsen.

NB.: Det er usundt at sætte kommuner på støtten, fastslår Cepos.

Borgmestrenes helsidesannonce.

 

Udligningsordningen fungerer ikke

Forskellige udligningsordninger omfordeler 17 milliarder mellem landets kommuner, og stort set alle borgmestre mener, at den er uretfærdig, forstået på den måde, at de selv får for lidt og andre for meget.
Den kommunale udligning er det, som forskerne kalder et nulsumspil: Hvis nogle skal have mere, skal andre afgive mere. Det forklarer Kurt Houlberg, der er professor med ekspertise i kommunaløkonomi ved Det nationale forsknings- og analysecenter for Velfærd, Vive.
– Der er 98 forskellige kommuner med 98 forskellige holdninger til, hvad der er retfærdigt, siger Houlberg.

Resten af Danmark betaler til hovedstaden
Det kan undre, at de 34 borgmestre ikke forholder sig til de enorme pengeoverførsler, der går fra resten af Danmark til hovedstaden, siger Kim Ruberg, “Danmark på Vippen”s næstformand.

Som Kaare Dybvad har dokumenteret i bogen ’Udkantsmyten’, bliver hovedstaden hvert år begunstiget med mere end 28 milliarder kroner i ekstra indtægter alene på grund af den store overpræsentation af statslige arbejdspladser. Det tal bliver mindst fordoblet, hvis man også medregner overrepræsentationen af regionale arbejdspladser, arbejdspladser i statsejede selskaber, det store antal af uddannelsespladser og så videre, siger Kim Ruberg.

Skæv fordeling af fordele og ulemper
Organisationen “Bedre Balance”, der bakkes op af 62 borgmestre uden for hovedstadsområdet, har tidligere dokumenteret, at hovedstadskommunerne bruger 30 % flere penge på børnepasning, 12 % flere på ældre og 10 % mere på folkeskoleeleverne, end kommunerne uden for hovedstadsområdet er i stand til at gøre.

Herudover har “Danmark på Vippen” i sin Hvidbog dokumenteret, at mere end 80 % af Danmarks overskudsgivende nettoeksport – altså de penge, alle vi danskere lever af – kommer fra virksomheder uden for hovedstadsområdet. Samlet set skaber det et billede af en meget skæv fordeling af fordele og ulemper af indtjening og forbrug samt af rig og fattig i Danmark, siger Kim Ruberg.

Cepos: “Stop klynk for at få flere penge gennem udligningsordning. Der er kun mulighed for begrænsede justeringer, mener forskningschef Henrik Christoffersen fra den borgerlige tænketank Cepos. De uendelige klynk for at få flere penge fra fortalerne af skærpet kommunal udligning er meningsløse. Anvend i stedet andre midler til at understøtte udkantsområderne, siger Cepos.

Den seneste tilbundsgående gennemlysning af det kommunale finansieringssystem fik vi i 2012 med den mere end 700 siders store betænkning fra Social- og Indenrigsministeriets kommunale finansieringsudvalg.
Konklusionen var, at man fortsat skulle tage udgangspunkt i kommunernes faktiske udgiftsmønster, kortlagt ved hjælp af regressionsanalyser.
Den tilgang har da også været anvendt siden 1970, men den er nu under angreb fra særinteresser, uden at duelige alternativer er blevet anvist.
regressionsanalyse, statistisk analysemetode, der søger at bestemme sammenhænge mellem en responsvariabel y og en række forklarende variable x1, … ,xp. Regressionsanalyse har sit udspring i F. Galtons undersøgelser fra 1870’erne af sammenhængen mellem fædres højde og deres sønners højde. Teorien er blevet udviklet betydeligt, og regressionsanalyse er i dag et centralt emne i anvendt statistik. Der er udviklet en række almindelig tilgængelige computerprogrammer, som kan udføre beregningerne i regressionsanalyse og dermed lette anvendelsen betragteligt.

De udgifter der spiller en rolle i forbindelse med den kommunale udligning er b.a.

 1. Biblioteksudgifter
 2. Kontanthjælpsudgifter
 3. Ældreudgifter
 4. Folkeskoleudgifter
 5. Boligsikringsudgifter
 6. Boligydelsesudgifter
 7. Børnepasningsudgifter
 8. Døgninstitutionsudgifter
 9. Beskæftigelsesudgifter
 10. Vejudgifter
 11. Førtidspensionsudgifter
 12. Administrationsudgifter

 

Decentralisering er løsningen

Hele Danmark – ikke kun provinsen – får gavn af, at der nu flyttes statslige arbejdspladser ud i landet. Udflytningen vil være en styrkelse både økonomisk og socialt. Det er det første skridt på vejen mod et rigere og mere lige Danmark, hvor provinsens kvaliteter bringes i spil, siger Kaare Dybvad.

De tre vigtigste nationale udfordringer i vores samfund er:

 • at skabe vækst og arbejdspladser
 • at få flere i uddannelse
 • at integrere flere indvandrere og flygtninge

Det er vi kommet tættere på at løse med udflytningen af statslige arbejdspladser. Simpelthen fordi vi understøtter de lokalsamfund i provinsen, hvor man skaber eksport, får unge i uddannelse og integrerer folk udefra. Fremtidssikrer vi dem, fremtidssikrer vi også det danske velfærdssamfund.

Der skal sikres:

 • uddannelse i alle landsdele
 • lige vilkår for realkreditlån
 • bedre digital og trafikal infrastruktur

Der findes ikke meningsfulde alternativer til det nuværende udgiftsbehovssystem, og der er kun mulighed for begrænsede justeringer i dette system.

De uendelige klynk for at få flere penge fra fortalerne af yderligere skærpet kommunal udligning er meningsløse og bør stoppe. Der må anvendes andre midler til at understøtte udkantsområderne.

Bedre infrastruktur, bedre muligheder for at drive frie grundskoler og mange andre midler, mener Cepos.

Et bud på en løsning
– inspireret af mange forskellige debattører

 • Flyt yderligere 15.000 statslige arbejdspladser ud i landet
 • Store offentlige ordre/indkøb skal placeres i danske virksomheder udenfor København
 • Mindst et STX-gymnasium og HTX eller HHX i alle danske kommuner, også gerne små skoler
 • Mindst et universitet i alle danske regioner
 • Genetabler AMU-systemet
 • Mindst et supersygehus i alle danske regioner
 • Mindst to Tekniske Skoler i alle danske regioner
 • Mindst fire SOSU og/eller bachelor uddannelser i alle danske regioner
 • Mindst en international lufthavn i alle regioner
 • Alle kommuner skal have mindst 4 daglige forbindelser til det landsdækken tog og busnet indenfor 10 minutter
 • Styrk forholdene for pendlere
 • Der skal være bredbåndsforbindelse til alle danske byer
 • Opret særlige økonomiske zoner hvor personskatten og erhvervsskatten er lavere end i det øvrige land

Decentralisering er også et tema i Sverige

Ett diagram som beskriver svängningarna i centralisering och decentralisering av den svenska skolan. Ritad efter teorierna i boken “Utbildningshistoria (2011), avsnittet skrivet av Pia Skott.

LÆS OGSÅ
HISTORIER OM UDKANTSDANMARK


Baggrundskilder

Originalkilder

Regeringen: Danmark i balance i en global verden. Økonomi- og Erhvervsministeri…

Her udpeges 29 ud af landets 98 kommuner som ”kommuner i yderområder”.

Webmateriale

Hjemmeside for interesseorganisationen Balance Danmark

Balance Danmark kæmper for et Danmark i geografisk balance. Siden indeholder egenproducerede analyser sammen med links til en række andre undersøgelser.

Hjemmeside oprettet af det tidligere Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikte…

Film

En detektiv i provinsen. Danmark, 2012. Serie i tre afsnit. Plus Pictures, New …

I denne blanding af fiktion og dokumentar kommer seriens instruktør Christoffer Dreyer til Gedser med ideen om at åbne et detektivbureau, og se hvad der gemmer sig bag facaden. Gedser er valgt som typisk eksempel på en dansk udkantsby.

Bøger

Henriksen, Hans Henrik m. fl.: Udkant – om det splittede Danmark. Columbus, 2018

Lærebog til de gymnasiale uddannelser, der tager det splittede Danmark under samfundsfaglig behandling og undersøger sammenhængen mellem geografi, social ulighed, politisk adfærd og økonomiske udfordringer.

Søgning i bibliotek.dk

Emnesøgning på Udkantsdanmark

bibliotek.dk

Kilder citeret i artiklen

Rapporter og notater

Lund-Jensen, Troels og Erik Bjørsted: Store dele af landet indhenter ikke de ta…

AE-rådet, 2019.

DI Analyse: Jylland og Fyn har landets ti bedste erhvervskommuner

DI Analyse, 2018.

Erhvervsministeriet: Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse 2018

Erhvervsministeriet, 2018.

De Samvirkende Købmænd: Udviklingen i dansk dagligvarehandel

Notat, 2015.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Regional- og landdistriktspolitisk…

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, 2015.

Danske Regioner: Hvor foregår jobvæksten? – tværregionale analyser af beskæftig…

Danske Regioner, 2014.

Sørensen, Jens Fyhn Lykke: Landdistrikternes befolknings- og beskæftigelsesudvi…

Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet, 2014.

Regeringen: Danmark i balance i en global verden. Økonomi- og Erhvervsministeri…

Artikler

Quass, Lisbeth: Regeringen har udflyttet arbejdspladser: Men mange andre job er…

Dr.dk, 2019-02-21.

Quass, Lisbeth: Udflytningen er over halvvejs: S og DF vil flytte endnu flere a…

Dr.dk, 2019-02-21.

Baes-Jørgensen, Jens: Turister elsker danske landdistrikter

KL, 2018-11-12.

Christiansen, Flemming: Statsjobs kan gavne håndværkere og restauratører. Politiken, 2015-10-11.

Christiansen, Flemming: ”Vi har i de sidste årtier skabt den største centralisering siden enevælden”. Interview med Kaare Dybvad. Politiken, 2015-10-04.

Nielsen, Jørgen Steen: 3F til regeringen: Masser af job i grøn omstilling

Dagbladet Information, 2015-09-24.

Søgaard, Morten og Turi Kjestine Meyhoff: Virksomheder: Yderkommuner er langt b…

Dr.dk, 2015-09-03.

Andersen, Carsten: Provinsen – lad os nu komme af med det lort

Politiken, 2014-11-4.

Vinther, Per Smith: Unge økonomer og jurister dropper Sønderjylland

DR.dk, 2011-11-01.

Bøger og længere artikler

Dybvad, Kaare: Udkantsmyten – hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft. People’s Press, 2015.

bibliotek.dk

Svendsen, Gunnar L. H.: Hvorfor bliver der talt så grimt om de danske landdistrikter? I: Finn Slumstrup og Viggo Mortensen (red.): Oprør fra udkanten – Mulighedernes land 2.0. Hovedland, 2015.

bibliotek.dk

Lumholt, Karen: Hvad nu hvis vi stemte med fødderne og gik den anden vej? I: Finn Slumstrup og Viggo Mortensen (red.): Oprør fra udkanten – Mulighedernes land 2.0. Hovedland, 2015.

bibliotek.dk

Illeris, Sven: Regional udvikling. Bogværket, 2010.

bibliotek.dk

Skou, Karen og Søren Møller Christensen (red.): Trods dårlige odds – International inspiration til danske yderområder. Realdania, 2010.

bibliotek.dk