EU’s udgiftsbudget 2012

Budgettet for 2012 er det sjette under de såkaldte finansielle perspektiver, der løber i perioden 2007 til 2013. De finansielle perspektiver udstikker de overordnede budgetrammer samt politiske prioriteter for perioden. For perioden 2007 til 2013 er der sat fokus på en bæredygtig økonomisk vækst samt beskæftigelse.

Budgetforhandlingerne mellem Rådet og Europa-Parlamentet om EU’s budget for 2012 blev afsluttet den 1. december 2011 med Europa-Parlamentets vedtagelse af Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 1. december 2011 om Forligsudvalgets fælles udkast i forbindelse med 2012-budgetproceduren.

De samlede forpligtigelsesbevillinger i budgettet for 2012 andrager 147,2 mia. euro svarende til 1,12 procent af EU’s samlede BNI. Betalingsbevillingerne udgør 129,1 mia. euro svarende til 0,98 procent af BNI. Målt i danske kroner svarer det til forpligtigelses- og betalingsbevillinger på henholdsvis ca. 1.095 mia. kroner og ca. 960 mia. kroner.

Forpligtigelser er de tilsagn om bevillinger, som EU kan afgive i et givent budgetår, mens betalingsbevillinger er de konkrete udbetalinger, som EU kan foretage i et givent budgetår.

Øvre grænse for budgettet

Den øvre grænse for forpligtigelses- og betalingsbevillinger er fastlagt i Rådets afgørelse af 7. juni 2007 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter og udgør henholdsvis 1,29 og 1,23 procent af BNI. Budgettets udgiftsniveau er som nævnt også underlagt de overordnede budgetrammer under de finansielle perspektiver. Den øvre grænse for betalingsbevillinger i 2012 i henhold til de finansielle perspektiver udgør 1,08 procent af BNI svarende til 141,4 mia. euro.

Udgiftssiden af EU’s budget i 2012 i forpligtigelses- og betalingsbevillinger kan findes i tabellen nedenfor.

Udgiftsfordeling i EU’s budget 2012, mia. euro
 Bevillinger

 Forpligtigelser

 Procent af samlede forpligtiglser

 Betalinger

 Procent af samlede betalinger

1. Bæredygtig udvikling

 67,5

45,9

 55,3

42,8

1a. Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

 14,7

10,0

 11,5

8,9

1b. Samhørighed for vækst og beskæftigelse

 52,7

35,8

 43,8

33,9

2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer

 60,0

40,8

 57,0

44,2

Heraf markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger

 44,0

29,9

 43,9

34,0

Heraf udvikling af landdistrikter, miljø og fiskeri

 15,9

 10,8

 13,1

10,1

3. EU-borgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed

 2,1

 1,4

 1,5

 1,2

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed

1,4

0,9

0,8

0,6

3b. EU-borgerskab

0,7

0,5

0,6

0,5

4. EU som global partner

 9,4

 6,4

 6,9

 5,3

5. Administration

 8,3

 5,6

 8,3

 6,4

 Bevillinger i alt

 147,2

100,0

 129,1

100,0

 Bevillinger i procent af BNI

 1,12

 0,98

Den største post på budgettet er udgifterne til bæredygtig udvikling, der bl.a. dækker over de såkaldte strukturfonde, hvorfra mindre udviklede regioner og områder kan støttes. Forvaltningen af naturressourcer, hvorunder landbrugsstøtten er placeret, udgør den næststørste post på budgettet. Den direkte landbrugsstøtte og markedsrelaterede udgifter udgør omkring 30 procent af budgettet i 2012.

*