Kolbs læringscirkel

Kolbs-læringscirkel – Amerikaneren David Kolb har udviklet en anden model end Bloom til forståelse af erkendelsesprocessen.
Kolbs udgangspunkt er forsøg eller eksperimenter. Hvordan erfares de fæ­nomener man kan iagttage i disse sammenhænge!

Den første fase (1) præges af den konkrete erfaring: Man observerer, hvad der sker.

Med udgangspunkt i sine observationer (2) reflekterer man i næste fase over, hvad der skete, og hvor­for det skete. Prøver at forstå.

På næste trin – den begrebsdannende fase (3) – forsøger man at bruge det man har erfaret og iagttaget til at udlede regler eller lovmæssighederne. Skaber teorier med udgangspunkt i det konkrete forsøg.

I næste fase (4) er man nu – på baggrund af sin nye viden – klar til at gennemføre nye forsøg og nye handlinger.

Kolbs-læringscirkel

 

Både Blooms og Kolb forsøger at beskrive og forklare de kognitive pro­cesser.

Bloom mener, at det mest avancerede i erkendelsesprocessen er evnen til at skabe synteser og vurderinger. Han har fokus på den teoretis­ke og perspektiverende tænkning, ikke på anvendelsen af det man har erfaret.

Kolb lader tænkningen eller erkendelsen resultere i ny handling – som skal vise, om man kan forbinde tænkning og handling.

Kolbs-læringscirkel -Både Blooms og Kolbs modeller kan illus­trere tænkningens veje. Men der er kun tale om modeller. I virkeligheden springer man ikke fra den ene erkendelsesform til den anden. Tænkningen skrider ikke nødvendigvis logisk frem – man bevæger sig frem og tilbage mellem faserne – og overgangen mellem de forskellige faser foregår ikke i spring men glidende.


  • Kolbs inspiration/kilderrt

    I udviklingen af læringscirkelen er Kolb blevet inspireret af dem han selv kalder ”de fremmeste intellektuelle stamfædre til teori om erfaringslæring”. Det er den amerikanske filosof og pædagog John Dewey, den tysk-amerikanske gestaltpsykolog Kurt Lewin og den schweiziske biolog og erkendelsesteoretiker Jean Piaget. Kolb finder at alle tre har fokus på erfaringslære som en proces med fire faser og udvikler derved læringscirklen.