Mediedemokrati

USA-fly-i-Golf-krigen-2003

USA fly på vingerne i Golf-krigen 2003

Mediedemokrati…
Efter den første Golf-krig i 1991 udgav den franske sociolog Jean Baudrillard*et essay med den overraskende titel “La Guerre du Golfe n’a pas eu lieu” (Golfkrigen har ikke fundet sted).
Hans pointe var, at krigen ikke fandt sted andre steder end i medierne. Det var et forsøg (endnu et) på at få os til at åbne øjnene for mediernes store og ofte manipulerende betydning for vores oplevelse af virkeligheden.

arbejdsspoergsmaalL

PodcastVideo2

Mediedemokrati og virkelighed

Medierne opfatter sig selv som demokratiets vagthund eller den fjerde statsmagt*. Når staten, politikere, virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner overtræder lovgivningen, gældende normer eller rodfæstede moralbegreber, så er det mediernes pligt at afsløre det, så der kan blive grebet ind!

Magtens medier eller mediernes magt!
Er medierne redskab for magthaverne eller demokratiets vagthund (den fjerde statsmagt)? Medierne spiller i dag begge roller.

*

Den klassiske medieopfattelse hos de filosoffer og teoretikere, der op gennem historien har beskæftiget sig med magten var, at medierne var en kanal eller distributionsform, som magthaverne kunne udnytte.

Når Machiavelli* taler om, at befolkningens accept af fyrstens magt, er en af betingelserne for at bevare magten, så er det oplagt, at opfatte medierne selv som et magtinstrument, fordi de kan medvirke til at skabe befolkningens accept af magthaverne.

Medierne kan ikke bestemme hvad folk skal mene, men de kan sætte dagsordenen og bestemme hvilke budskaber eller informationer befolkningen skal tage stilling til.

 

2004 hires habermaswwwJürgen Habermas. f. 1929, tysk filosof og sociolog.Livsverdenen

Den tyske sociolog Jürgen Habermas har beskrevet, hvordan det moderne borgerlige samfund blev grundlagt på oplysningstidens idealer om fri meningsudveksling, og hvordan disse idealer endnu ikke er blevet fuldt realiseret.

Størst indflydelse har hans teori om systemet og livsverdenen fået. Systemet, økonomien og de administrative systemer, er styret af objektive, anonyme markedsmekanismer og magthierarkier.

*

Livsverdenen, den subjektive verden, vi lever i, rummer kulturen, menneskers indbyrdes relationer og vores personlige identitet, og den bygger på sproglig kommunikation.
Habermas forsøger at vise, at livsverdenen bliver stadig mere forarmet, fordi den frie, fornuftige kommunikation, der er det eneste, der kan skabe meninger, moral og personlig identitet, bliver fortrængt af systemets voksende behov for kontrol.
I takt med at medierne bliver mere kommercielle får deres rolle som vagthund stadig mindre betydning, siger Habermas. Og hvor skal den kritiske diskussion udfolde sig, når medierne ser mere på oplagstal eller seeranalyser, der som regel topper, når medierne formidler let fordøjelig underholdning.

Magtens DR!

Når Hannah Arendt understreger (se under menupunktet “Demokrati og Magt) , at politikerne i det pluralistiske demokrati, har indset, at samfundet kun kan fungere, hvis sandheden kan udfolde sig frit, f.eks. i medierne, så forklarer det, hvorfor et meget stort flertal i det danske folketing støtter et dansk public service medie som DR.
Men som Arendt også fastslår, så kan løgnen forsøge at ødelægge sandheden, men den kan aldrig erstatte den. Når politikerne fastholder, at DR sagtens kan levere den samme public service, selvom der gennemføres voldsomme besparelser, så opfatter de allerfleste borgere det som løgn.
Det gælder også politikernes påstand om, at de ikke har noget ansvar for DR´s økonomiske problemer.

Alligevel står befolkningen ikke vagt om DR! Paradoksalt nok vælger DR´s ledelse ikke at bruge sin medie magt for at forsvare sine public service forpligtelser og journalistiske autonomi, for DR er også i et vist omfang blevet så kommercialiseret, at det langt fra er public service rollen, der udgør DR´s eksistensgrundlag. Når TV2 og TV3 måler deres succes på seertal, så må DR i et vist omfang følge trop. Det mener både politikerne, befolkningen og DR´s ledelse.

Disse synspunkter er udtryk for webredaktørens vurdering.

 

Med ryggen mod muren:
læs alle Løkkes krumspring her

Skærmbillede 2014-09-04 kl. 00.40.45Lars Løkke under et tidligere interview. Foto: Frank Nielsson
Lars Løkke Rasmussen (V) svarede i dag på spørgsmål om skattesagen.

I Statens Museum for Kunst havde Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, inviteret til pressemøde, så journalister kunne stille spørgsmål om hans egen og andre venstrefolks rolle i håndteringen af Helle Thorning-Schmidts skattesag.

Med ryggen mod en hvid mur bed han fra sig. Her er pressemødet ordret gengivet.

Lars Løkke, er Troels Lund Poulsen på nogen måde blevet presset til at søge om orlov?

»Skatteministeren bad i sidste uge om at få en redegørelse fra to topembedsmænd i skattevæsnet. De forelå her op til weekenden, og på baggrund af det har skatteministeren indstillet til regeringen, at der skal nedsættes en undersøgelseskommission. Det støtter jeg fuldt og helt. Allerede for tre uger siden pegede jeg på, at Venstre er parat til at støtte et hvilket som helst tiltag, der kan kaste lys over denne sag«.

*
Den tidligere skatteminister har gentaget, at han 100 procent kan stå bag sin ageren som skatteminister under behandlingen af den pågældende skattesag. Og det må jeg lægge til grund. Det har jeg tillid til
Lars Løkke Rasmussen (V)
partiformand

»Og måske kunne det være rimeligt nok lige at hæfte os ved, hvad det egentlig er for nogle sager, vi taler om. For det er alvorlige sager og alvorlige beskyldninger, der fyger gennem luften. Der er ikke en sag, der er i virkeligheden to sager. Der er en sag, der handler om, at der har fundet en udlevering af personfølsomme oplysninger sted – private, personlige skattepapirer. Det er ulovligt. Det tager jeg på det skarpeste afstand fra. Det siger sig selv. Det er i strid med straffeloven. Og det er helt selvfølgeligeligt, at jeg tager afstand fra det«.

*

Det er lige så selvfølgeligt, at man ikke kan have en fremtid i Venstre, hverken som folkevalgt eller som ansat, hvis man begår alvorlige strafferetsovertrædelser«.

»Det er jo ikke nogen ny sag. Den kom frem allerede under valgkampen, og allerede samme formiddag, som den kom frem, gik jeg ud og sagde, at jeg forestiller mig, at politiet helt naturligt vil gå ind i den sag. Politiet er gået ind i den sag. Der er en politiundersøgelse på vej. Den afventer jeg. Jeg tager på det skarpeste afstand fra, at man udleverer papirer til pressen, som sådan set kun kan udleveres af den person, som de vedrører, nemlig skatteyderen. Det er den ene sag«.

*

»Så er der en anden sag, der handler om selve sagsbehandlingen af den pågældende skatteyders skattemæssige spørgsmål i skattevæsnet. Der ligger to redegørelser fra to topembedsmænd i skat, som efterlader nogle åbne spørgsmål, og det er sådan set baggrunden for, at der nu er et ønske om en undersøgelseskommission. Det deler jeg. For tre uger siden pegede jeg på, at Venstre støtter et hvilket som helst juridisk skridt, der kan kaste klarhed over den sag. Jeg må også sige, at jeg så sent som i går havde lejlighed til at spørge den tidligere skatteminister om den sag, og den tidligere skatteminister har overfor mig gentaget, at han 100 procent kan stå bag sin ageren som skatteminister under behandlingen af den pågældende skattesag. Og det må jeg lægge til grund. Det har jeg tillid til«.

*

»Jeg tror, det er rigtigt med de uhyrlige påstande, der er i luften, at vi nu får en undersøgelseskommission. Det er den rigtige ramme til at afdække den sag i, og derfor ser vi i Venstre frem til at få nedsat denne undersøgelseskommission. Justitsministeren ringede til mig fredag formiddag og orienterede mig om regeringens intentioner. Jeg tilkendegav, at Venstre gerne konstruktivt samarbejder om at få nedsat en undersøgelseskommission, og det håber jeg kan komme på plads så hurtigt som muligt, så vi kan få belyst den sag fuldstændig og få vendt hver en sten i den sag«.

*

Lars Løkke Rasmussen, du var regeringschef, da denne skattesag blev behandlet i Skatteministeriet. Har du på noget tidspunkt som regeringschef fået information om denne sag?

»Den sag var jo eksponeret i offentligheden, og jeg tror alle kendte til, at der var en skattesag. Men inden vi nu kaster os ud i en masse spørgsmål, så tror jeg, at det er vigtigt at slå fast, at den sag har været behandlet i skattevæsnet, og den tidligere skatteminister har så sent som i går gentaget over for mig, at han 100 procent kan stå ved sin ageren som skatteminister. Derfor er det, vi har brug for nu, en skattekommission, hvor vi får afdækket hele det forløb«.

Lars Løkke, har du læst den ni sider lange redegørelse om Helle Thornings skatteforhold?

»Nej, det har jeg ikke«.

Har du deltaget i møder om Helle Thornings skatteforhold?

*
Jeg har stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt, og at det er sjovt at stille inkvisitoriske, upræcise spørgsmål, men dette er altså ikke en leg
Lars Løkke Rasmussen (V)
partiformand
*
»Det er et meget åbent spørgsmål, du stiller der. Det, der er afgørende, er, at der er to sager. Der er en om lækage af skattepapirer. Det er strafbart. Det tager jeg på det skarpeste afstand fra, ligesom jeg på det skarpeste tager afstand fra en hvilken som helst anden lovovertrædelse. Og hvis man har deltaget i en sådan og begået et alvorligt straffelovsbrud, så har man ingen fremtid i Venstre, hvad enten man er ansat eller folkevalgt. Det er den ene sag«.
*

»Så er der en anden sag, der handler om, hvordan den pågældende skatteyders sag har været sagsbehandlet. Selvfølgelig har jeg ikke indgået i sagsbehandlingen. Det siger sig selv. Det fyger i luften med påstande om magtmisbrug og ulovlig pression. Jeg har kun en interesse, og det er, at få afdækket de påstande. Jeg har så sent som i går spurgt den tidligere skatteminister, som i går igen har bekræftet over for mig, at han 100 procent kan stå bag sin ageren som skatteminister i den sag«.

Undskyld mig Lars Løkke, men du svarer ikke på mit spørgsmål. Har du deltaget i møder om denne sag?

»Jeg har ikke deltaget i sagsbehandlingsmøder«.

*

Det er ikke det, jeg spørger om. Har du deltaget i møder om Helle Thornings skattesag i Venstre-regi?

»Du spørger, og du får svar som du… øh… spørger«.

Jeg spørger meget præcist, gør jeg ikke det?

»Det, synes jeg faktisk ikke, at du gør«.

Har du deltaget i møder i Venstre-regi om Helle Thornings skattesag?

»Jamen, det er ikke noget præcist spørgsmål, du stiller. Jeg beklager meget«

Må jeg så lige stille et præcist spørgsmål. I dine tirsdagspressemøder var sagen jo oppe og vende. Har du i den forbindelse fået talenotater fra skatteministeriet om sagens sammenhæng?

*

»(Tænkepause) Ikke efter min erindring her på stående fod, men prøv lige at høre… Det er jo derfor, at det er så afgørende, at vi nu betragter denne sag med alvor. Jeg har stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt, og at det er sjovt at stille inkvisitoriske, upræcise spørgsmål, men dette er altså ikke en leg«.

Hvad er det upræcise i spørgsmålet? Hvorfor kan du ikke svare?

*

»Dette er en ret alvorlig sag, hvor man er nødt til at sondre mellem forskellige faser. Der er en sag, der handler om lækage af skattepapirer. Jeg tager på det skarpeste afstand. Man bliver dømt efter straffeloven, hvis man bliver opdaget. Hvis folk i Venstre har deltaget i det, så har de ingen fremtid i Venstre«.

Men Lars Løkke, hvorfor kan du ikke svare på spørgsmålet, om du har deltaget i møder om Helle Thornings skattesag?

»Må jeg ikke have lov til at tale færdig? Så kan du få lov at stille alle de spørgsmål, du har lyst til bagefter«.

*

»I sådan en sag, der handler om sagsbehandling, har jeg da deltaget i sagsbehandling? Selvfølgelig har jeg ikke det«

Det er heller ikke det, vi spørger om. Det er ikke sagsbehandlingen?

»Jamen, prøv nu lige at slappe af, og lad mig tale ud. Det, jeg kan sige til jer, er, at jeg har kun en interesse, Venstre har kun en interesse, og det er, at disse alvorlige beskyldninger, som I nu bringer frem med så stor iver, at din mikrofon ryster i hånden på dig… Det er jo alvorlige ting, og de skal selvfølgelig afdækkes. Den rigtige måde at afdække den sag på er at få en undersøgelseskommission. For tre uger siden har jeg udtrykt støtte til det. Jeg glæder mig til, at den bliver nedsat«.

Har offentligheden ikke krav på vores spørgsmål til dig, før den kommission er færdig?

»Jo, og jeg tror også, at offentlighedens journalistiske repræsentanter må have respekt for, at jeg nu her gennemgår sagen«.

*

Den kender vi jo. Vi vil bare gerne vide, om du har deltaget i møder om Helle Thornings skattesag.

»Nå, så I kender sagen. Så kender I den jo bedre end mig, fordi… Jamen det er her er for alvorligt til sådan en leg. Hvis du spørger…«

Du ved da, om du har deltaget i møder om den skattesag i Venstre-regi?

»Jamen, hvad betyder det spørgsmål? Betyder det, om der har været sammenkomster i Venstre eller i noget som helst andet regi, hvor man har drøftet eller diskuteret, at der har været en skattesag? I så fald, hvis jeg sagde, at jeg overhovedet ikke havde været med til i nogen som helst sammenhæng – privat eller andetsteds – at ytre et ord om, at der var en skattesag, så var jeg nok den eneste i hele verden, der ikke havde været med til det«.

*

Men har du været med i møder, hvor skattesagen har været på dagsordenen?

»(Lang pause) I forhold til det, som denne sag handler om – og det er en meget alvorlig sag: Har der fundet magtmisbrug sted? Har der været en pression på embedsværket? En ulovlig pression. Der kan jeg sige, at der har jeg fuldstændig rene hænder, og det, jeg siger til jer, er, at den tidligere skatteminister så sent som i går over for mig har bekræftet, at han 100 procent kan stå bag sin ageren. Det er jo vigtigt med de påstande, der har været i luften, at den sag nu bliver afdækket. Jeg har tillid til ham. Jeg har sådan set ikke grundlag for at have andet end tillid til ham.

*

Og jeg ønsker jo nu, at vi får lavet en undersøgelseskommission, således at de mange spørgsmål kan afdækkes på en seriøs, ordentlig måde, som det, at være presset op ad en mur og få et spørgsmål, jo ikke er. Men på en seriøs, ordentlig måde, sådan at den tillid, jeg i går og også i dag nærer til Troels Lund Poulsen, kan bekræftes«

Har du fået oplysninger om skattesagen fra Troels Lund Poulsen eller ansatte tæt på ham, før afgørelsen blev offentliggjort i september?

»Men igen, der nedsættes nu en undersøgelseskommission…«

Men du ved vel selv, om du har modtaget information?

*

»Der nedsættes nu en undersøgelseskommission. Den bakkes op fra mange sider. Så sent som for tre uger siden har jeg selv været ude og pege på, at det kunne være en måde at komme videre i sagen på, og derfor bliver man også nødt til at respektere, at det nu er det instrument, som skal tages i brug«.

*

»Det er en alvorlig påstand, at der skulle have fundet magtmisbrug sted. Det er en meget, meget alvorlig påstand. Derfor skal dette undersøges til bunds, og hver en sten skal vendes. Og uanset hvordan I spørger, så vil det med rimelighed ikke kunne blive afdækket med ryggen op ad en mur. Der er brug for at få en ordentlig gennemgang af denne sag, som i virkeligheden rummer to sager. Nemlig et spørgsmål om lækage af papirer, der i virkeligheden skulle være et mellemværende mellem skattevæsnet og den pågældende skatteyder. Det er ulovligt efter straffeloven. Det tager jeg helt naturligt afstand fra, og hvis der har været venstrefolk involveret i det, så har de ingen fremtid i Venstre«

»Den anden sag handler om, hvorvidt der har fundet magtmisbrug sted i forbindelse med selv sagsbehandlingen«

Du har tidligere sagt, at ingen i Venstre har haft noget med denne sag at gøre. Kan du stadig garantere det?

*

»Når jeg har sagt det, er det jo fordi, at det har jeg troet fuldt og fast på. Jeg har jo godt set de oplysninger, der er kommet frem henover weekenden, og det er jo alvorlige oplysninger. Jeg er glad for, at da den første lækage fandt sted under valgkampen, der gik jeg ud samme formiddag og sagde, at det tager jeg skarpt afstand fra. Det er en sag for politiet. Og det er fortsat en sag for politiet, fordi uanset, hvad der står i de papirer – om det er til gunst eller ugunst – så er de skattepapirer et mellemværende mellem skattevæsnet og skatteyderen, og det er en lovovertrædelse at give dem til tredjemand«.

*

Det lyder ikke som om, at du stadig kan garantere, at nogen fra Venstre har haft noget med det her at gøre, som du gjorde i valgkampen. I valgkampen sagde du: ‘Jeg må på det skarpeste afvise, at Venstre har spillet en rolle i denne sag’. Kan du stadig det?

»Jeg kan på det skarpeste tage afstand fra, at man udleverer personfølsomme oplysninger, fordi det er i strid med straffeloven«

Det har du jo sagt.

»Og nu siger jeg det så igen. Det er i strid med straffeloven. Jeg har ikke grund til at tro og har ikke haft nogen grund til at tro, at folk, der står Venstre nær, har lavet brud på straffeloven. For havde jeg haft det…«

Hvorfor ændrer du din formulering nu. Kan du ikke længere garantere det?

*
Det var dog helt utroligt. Hvis jeg havde haft en idé, eller en antagelse, eller en formodning om, at folk i eller omkring Venstre var parate til at bryde straffeloven, så ville jeg selvfølgelig ikke have sanktioneret det.
Lars Løkke Rasmussen (V)
partiformand

*

»Det var dog helt utroligt. Hvis jeg havde haft en idé, eller en antagelse, eller en formodning om, at folk i eller omkring Venstre var parate til at bryde straffeloven, så ville jeg selvfølgelig ikke have sanktioneret det. Det, jeg kan sige, er, at man har ingen fremtid i Venstre, hvis man bryder straffeloven. Det siger sig selv. Og det er sagen omkring lækagen, som politiet er ved at undersøge blandt andet på mit initiativ den dag den første lækage sprang. Og så er der den anden sag. Uanset hvordan man spørger, og hvilke konspirationsteorier, der flyder rundt, så må man bare om den sag sige, at der har vi altså to redegørelser fra to topembedsmænd i Skat, som efterlader nogle åbne spørgsmål.

*

Jeg har så derudover udsagn i går overfor mig personligt fra den tidligere skatteminister, hvor han på ny tilkendegiver, at han 100 procent kan stå inde for sin ageren. Det lægger jeg til grund, og det har jeg tillid til. Og derfor er der nu brug for, at vi får nedsat denne undersøgelseskommission så hurtigt som muligt for at få afdækket denne sag. Og tag det roligt: Alle sten bliver vendt. Alle spørgsmål bliver besvaret på en god, rolig og ordentlig måde, hvor de rigtige ting bliver sagt i den rigtige rækkefølge«.

*

Kan du sige med 100 procent sikkerhed, at du ikke selv har noget kendskab til disse uregelmæssigheder, ulovligheder, der er blevet afsløret undervejs?

»Vi kender til en ulovlighed. Det er det ulovlige læk, for uanset hvem der står bag det, eller hvad der står i papirerne, så følger det snævert af lovgivningen, at det er ulovligt at udlevere en skatteyders skattepapirer til tredjemand. Det er den og kun den ulovlighed, vi kender til. Og om den siger jeg, at den tager jeg selvfølgelig skarp afstand fra, ligesom jeg tager skarp afstand fra alle mulige andre alvorlige lovbrud i dette samfund, og hvis man har begået sådanne alvorlige lovbrud, så har man ingen fremtid i Venstre. Men det er så også det lovbrud, vi kender til. Resten er antagelser. Det er spørgsmål, som er rejst, og som vi endnu ikke har fået besvaret, og hvor vi nu er enige om at for at få dem besvaret på en ordentlig måde, så har vi brug for en undersøgelseskommission, hvor man stille og roligt og med stor systematik kan afdække, hvem vidste hvad om hvad hvornår og hvorfor. Og I bliver nødt til at have respekt for, at det er den proces, der bliver sat i gang«.

*

»Det er en proces, jeg støtter. Det er en proces, jeg selv tog initiativ til for tre uger siden, da det er det, der skal til for at bringe klarhed over denne sag«.

Betyder det, at du i dag ikke vil svare på, hvorvidt du har deltaget i møder, hvor denne sag har været på dagsordnen? Må jeg ikke godt få et klart svar?

»Det er et meget upræcist spørgsmål«

*

Har du deltaget i møder i Venstre-regi, hvor denne sag har været på dagsordnen? Ja eller nej?

»Jamen, du kan spørge igen. Du bliver nødt til at respektere, at der nu kommer en undersøgelseskommission«.

Du vil ikke svare på det med andre ord?

*

»Du er altså ikke ledelse af nogen undersøgelseskommission, og med al respekt for din brug af det danske sprog, så spørger du ret upræcist. Hvis du spurgte til, om der nogensinde har været et møde i Venstre, hvor en eller anden har diskuteret, at der faktisk er en skattesag, som fyldte alle aviserne og dine egne magasiner, så tror jeg, at jeg er nødt til at sige, at den sag, der blev diskuteret ved alle kaffeborde, på alle arbejdspladser, i alle tv-magasiner, har den sikkert også været vendt i nogle Venstre-kredse. Hvis du spørger til, om jeg har påvirket sagsbehandlingen…

Det er ikke det jeg spørger om. Har du deltaget i et møde, hvor det har været på dagsordnen? Ja eller nej?

»Jamen, det er jo et tomt spørgsmål, du stiller. Ja, det bliver jeg nødt til at sige«.

Ser du frem til at give forklaring i undersøgelseskommissionen?

*

»Hvis der er behov for det, har jeg ingen problemer med det. Igen må man forstå, at den eneste ulovlighed, vi med sikkerhed ved, der er i denne sag, er lækagen. Den tager jeg skarpt afstand fra. Jeg har ingen andel i den. Der skal gribes ind. Jeg sanktionerede selv som den første, at politiet skulle involveres. Jeg ser frem til, at politiundersøgelsen bliver afsluttet. Hvis man har begået straffelovsovertrædelser, så har man ingen fremtid i Venstre, uanset om man er folkevalgt eller ansat. Det er den ulovlighed, vi kender til«

*

»Den anden sag, der handler om, hvordan den pågældende skatteyders sag er blevet behandlet ved skattevæsnet, er ikke belyst. Det bliver I nødt til at respektere. Den er belyst i to notater, der stritter lidt. Derfor er der rejst en række spørgsmål. Der er masser af insinuationer i luften. Der er masser af påstande. De skal afdækkes. Hvis jeg kan bidrage til det, så gør jeg selvfølgelig det«.

Hvis undersøgelseskommissionen spørger dig om, hvorvidt du har deltaget i møder om denne sag i Venstre, hvad svarer du så?

»Jamen, jeg er ikke sikker på, at undersøgelseskommissionen spørger sådan uden, at man samtidig stiller en stribe andre spørgsmål, der skaber lidt mere præcision i det spørgsmål, end det du forsøger på«.

Har du deltaget i møder i Venstre-regi, hvor en del af formålet med det møde, I holdt, var at diskutere denne sag?

*

»Nej, det har jeg ikke deltaget i«.

Har du talt med Peter Arnfeldt (tidligere spindoktor for Troels Lund Poulsen, red.) om denne sag, og eventuelt mødtes med ham sammen med Troels Lund Poulsen?

»Jamen, prøv at høre. Nu stiller I en masse spørgsmål…

*

Det er et meget konkret spørgsmål, synes jeg.

»Ja, ja, og stor respekt for det. Men prøv lige at høre. Jeg tror, der er en grund til, at landets regering støttet af landets opposition siger, at hvis man skal have undersøgt denne sag på en ordentlig måde, hvor man får belyst den i alle sine aspekter, og tag det nu roligt, alting kommer for en dag, alle sten bliver vendt, så er man nødt til at gøre det i en ordentlig ramme – nemlig i en undersøgelseskommission«

Skal pressen så lade være med at skrive om denne sag i to år?

»Den anden sag handler altså om sagsbehandling i skattevæsnet«

*
I forhold til det, som denne sag handler om – og det er en meget alvorlig sag: Har der fundet magtmisbrug sted? Har der været en pression på embedsværket? En ulovlig pression. Der kan jeg sige, at der har jeg fuldstændig rene hænder
Lars Løkke Rasmussen (V)
partiformand

*

»I skal skrive alt det, I har lyst til, og skal stille alle de spørgsmål, I vil. I er bare også nødt til at respektere mine svar, som er, at jeg er imod magtmisbrug. Jeg er imod, at man begår straffelovsovertrædelser. Og det, vi ved om denne sag, er, at der har fundet en straffelovsovertrædelse sted, fordi der er udleveret nogle papirer. Det tager jeg selvklart skarp afstand fra. Jeg har ikke haft lod og del i det. Er der folk i Venstre, der har haft det, eller folk i øvrigt, så gælder det om dem, at de ikke har nogen fremtid i mit parti. Det er den ene sag«.

*

Lars, i hvilket omfang har en minister et ansvar, som kan være så tungt, at man ikke kan være medlem af eller være en del af Venstres fremtid, hvis ens tidligere rådgiver har begået noget sådant strafbart uden, at man har været vidne om det personligt?

»Jamen, undskyld igen. En masse præmisser, som beror på den konkrete omstændighed. Der er en politiundersøgelse. Jeg har fuldstændig tillid til politiet. Det håber jeg også, at pressen har. Jeg har selv sendt politiet på banen den dag, lækagen opstod. Jeg ser frem til, at den sag bliver afsluttet. Det er utilgiveligt at bryde alle straffelovens paragraffer, men det er især utilgiveligt at udlevere personlige papirer til tredjemand. Involverer det folk i Venstre, så har de selvfølgelig ingen fremtid i Venstre«.

*

»Og det andet spørgsmål: Det kræver altså, tror jeg, en fuldstændig afdækning og en meget grundigere afdækning end den, vi kan afvikle her«.

Hvad sagde Troels Lund Poulsen om Peter Arnfeldt og hans eget vidne om, at Peter Arnfeldt tilsyneladende har tilbudt formiddagsavisernes fortroligt materiale i samtalen i går?

*

»Som jeg skriver i min pressemeddelelse i går, så talte jeg med Troels Lund Poulsen, der meddelte mig, at han ville tage orlov, og han gav samtidig i den samtale udtryk for, at han ikke havde noget vidne om det, der har været fremme i weekenden, og som jeg nu har sagt nogle gange, så kan han 100 procent stå inde for sin ageren som skatteminister i selve sagsbehandlingen af den pågældende skatteyders skattesag. Og det må jeg jo lægge til grund, og det har jeg tillid til«.

*

Så han sagde, at hvis Peter Arnfeldt har optrådt, som Ekstra Bladet siger, så er det helt på hans eget initiativ?

»Jeg gennemførte ikke noget krydsforhør af Troels Lund Poulsen i går. Jeg havde en samtale med ham, hvor han meddelte mig, at han af de omstændigheder, han selv har redegjort for, ønsker at tage orlov fra Folketinget. Jeg har selvfølgelig spurgt ind til de to redegørelser, og det har efterladt mig med et klart indtryk af, at han har iagttaget sin tavshedspligt, hvilket han også selv siger i det offentlige rum, og at han 100 procent kan stå inde for sin ageren som skatteminister i selve sagsbehandlingen, som er en anden sag, hvor vi ikke ved, om der er begået noget ulovligt overhovedet. Det lægger jeg til grund, og det har jeg tillid til. Jeg glæder mig til, at der kommer en undersøgelseskommission, og så håber og tror jeg ikke, at den tillid blivert svigtet«.

*

Har du spurgt ham til det, der var den store historie i går? At Peter Arnfeldt havde tilbudt Ekstra Bladet fortrolige oplysninger? Hvis du har talt med Troels Lund Poulsen i går har du vel også spurgt, hvad hans egen rolle var i den sag. Har han der sagt: ‘Jeg har ikke haft noget som helst kendskab til det. Hvis det er sket, har det været Peter Arnfeldts helt egen ageren’.

»Nu er det en leveregel for mig aldrig at offentliggøre bilaterale samtaler, og det gælder i alle livets forhold. Det, jeg kan sige, er, at den samtale, jeg havde i går, var en samtale, hvor Troels Lund Poulsen gør det klart overfor mig, at han har iagttaget sin tavshedspligt som minister og i øvrigt 100 procent kan stå inde for sin ageren i den anden sag, der handler om selve sagsbehandlingen. Det har jeg ikke krydsforhørt ham om. Og hvorfor har jeg ikke det? Det er fordi, vi har politiet til at undersøge lækagesagen. Jeg tror, at politiets undersøgelse også må række til en samtale med den tidligere skatteminister, og vi har en undersøgelseskommission til at afdække den anden sag, der handler om selve sagsbehandlingen«.

*

»Det er de to spor, der er. Det første spor, der har fundet en lovovertrædelse sted. Det er tydeligt og åbenlyst for enhver. Involverer det folk i Venstre, så har de ingen fremtid i Venstre. I det andet spor har vi nu påstande, insinuationer, åbnespørgsmål, men vi har ret beset ingen viden om, at der har fundet magtmisbrug sted. Det håber jeg ved Gud ikke er tilfældet. Jeg spurgte min tidligere skatteminister i går, og han siger overfor mig, at han 100 procent kan stå inde for sin ageren. Indtil andet er bevist må jeg lægge det til grund. Det siger sig selv«.

Ifølge Folketingets formand er det vigtigt, at ansøgninger om orlov sker helt frivilligt. Kan du afvise fuldstændigt, at Troels Lund Poulsen er blevet presset af dig eller nogen andre i Venstres ledelse direkte eller indirekte til at søge orlov?

»Ja, det kan jeg 100 procent afvise«.

Kilde: nyheder@pol.dk

testdinvidenL